ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ»Άρθρο 1


Σύσταση

Συστήνεται με το παρόν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 741 επ. Α.Κ. (Αστικού Κώδικα) από τα εξής πρόσωπα:

α) το Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Ιωάννη Βογιατζή

β) την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου», που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Άρη Τσέλεπο.

γ) την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδας», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στυλιανό Μπουτάρη

δ) την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος», που εδρεύει στο 2ο ΧΛΜ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Απόστολο Μούντριχα,

ε) την αστική μη κεροδκοσπική εταιρία με την επωνυμία «Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου», που εδρεύει στην Κω και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο αυτής κα Μαρία Τριανταφυλλοπούλου

στ) την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης», που εδρεύει στο Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Μηλιαράκη,

ζ) την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Οινοποιών Θεσσαλίας» που εδρεύει στην Λάρισα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Κωνσταντίνο Τσιλιλή.

Η εν λόγω εταιρία θα διέπεται ειδικότερα από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες.

 

Άρθρο 2

Επωνυμία και Διακριτικός τίτλος 

 1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου» με διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Ο.».
 2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές του Συνδέσμου η επωνυμία του θα αποδίδεται στα Γαλλικά ως εξής “Federation Hellenique des Vins” και στα Αγγλικά ως εξής: “Greek Wine Federation”.

 

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αθήνας. Ο Σύνδεσμος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας του χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή παραρτήματα του Συνδέσμου σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

 

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

α) Η ενίσχυση και ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης των ελληνικών οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων, δια της προώθησης της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου, για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας των προϊόντων του κλάδου, αλλά και η υποβοήθηση κάθε συναφούς δραστηριότητας που συμβάλλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και εργατικού δυναμικού, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και τη διανομή.

β) Η προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του αμπελοοινικού κλάδου στις σχέσεις με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και διεθνώς σε όλους τους Οργανισμούς, σε όλα τα Δικαστήρια και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές των συμφερόντων του Συνδέσμου καθώς και των μελών του.

γ) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ αυτών.

δ) Η προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις διεθνείς αγορές, με τη χάραξη και την παρακολούθηση μιας Εθνικής Πολιτικής και την ανάληψη οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέτρων για το σκοπό αυτό.

ε) Η συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου Οίνων και άλλων συναφών κλάδων, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των οινικών προϊόντων της ελληνικής παραγωγής καθώς και η συμμετοχή σε οποιασδήποτε φύσης θεσμούς και συλλογικές οργανώσεις, που στοχεύουν στην προαγωγή του αμπελοοινικού κλάδου. 

στ) Η διαπραγμάτευση και σύναψη με οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση εργαζομένων, η οποία εκπροσωπεί εργαζόμενους απασχολούμενους σε τομέα του κλάδου των αμπελοοινικών προϊόντων, σχετικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που καλύπτουν οποιουσδήποτε μισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ασχολούνται σε κύρια ή δευτερεύοντα έργα των ενδιαφερομένων εργοδοτών καθώς και η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε όλα τα αρμόδια όργανα και Αρχές που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία περί συλλογικών διαπραγματεύσεων.

ζ) Η συνεργασία και η προώθηση των σχέσεων με Ελληνικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Οργανώσεις του κλάδου Οίνων και άλλων συναφών ή συμπληρωματικών κλάδων ή επαγγελμάτων, καθώς και η προώθηση και ανάληψη κοινών δράσεων με σκοπό την προαγωγή των αμοιβαίων επιδιώξεων και συμφερόντων του αμπελοοινικού κλάδου και των συναφών ή συμπληρωματικών με αυτόν.

η) Η ανάληψη χορηγιών και η οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου.

θ) Η προστασία ενώπιον πάσης δικαστικής και λοιπής Αρχής στην Ελλάδα και σε τρίτη χώρα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γεωγραφικών Ενδείξεων οίνων που παράγονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και των ελληνικών παραδοσιακών ενδείξεων για οίνους, νομιμοποιούμενης ειδικότερα και ενδεικτικά να ασκεί αγωγές, καταγγελίες, προσφυγές, ανακοπές κατά σημάτων, αντιρρήσεις και κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων και των παραδοσιακών ενδείξεων για οίνους, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης των τεχνικών φακέλων αυτών. Με απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ. στην παραπάνω λίστα είναι δυνατόν να υπάρξουν προσθήκες ή αφαιρέσεις, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.

ι) Η κατοχύρωση και διαχείριση συλλογικών σημάτων αναφορικά με γεωγραφικές ενδείξεις οίνων που αφορούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας.

ια) Η οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων προβολής – προώθησης των ελληνικών οίνων, οινικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης σχετικά με την ευεργετική επίδραση της λελογισμένης κατανάλωσης του οίνου στην υγεία, καθώς και προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και γενικότερα συναφών σχετικών με την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

ιβ) Η επιδίωξη και στήριξη της βιωσιμότητας και της ευημερίας των μελών του Συνδέσμου, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, κυρίως μέσω της παρακολούθησης, ανάλυσης και ανάπτυξης των αγορών και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων ξεχωριστά και του αμπελοοινικού κλάδου ως σύνολο  

ιγ) Η προώθηση των αξιών της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης, της κλιματικής μετάβασης, της υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου και οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και της ευαισθητοποίησης του κλάδου και των καταναλωτών σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, διασφάλισης  υγιούς ανταγωνισμού και καταπολέμησης αθέμιτων πρακτικών στην παραγωγή και το εμπόριο.

ιδ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων προκειμένου να διασωθεί, να αναδειχθεί, να ‘κληροδοτηθεί’ και να αξιοποιηθεί η πολύτιμη ιστορική, πολιτιστική και πολιτισμική ελληνική παράδοση, ιστορία, τεχνογνωσία σχετικά με την άμπελο, τον οίνο και τον αμπελοοινικό κλάδο, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή

ιε) Η θεσμοθέτηση συλλογικών δομών, φορέων και οργάνωσης του αμπελοοινικού κλάδου που θα εξυπηρετούν το όραμα και την στρατηγική για το ελληνικό κρασί, με έμφαση στην δραστηριοποίηση και αυτενέργεια του κλάδου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

ιστ) Η συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων, σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον κλάδο ή συναφείς κλάδους, αλλά και ευρύτερης σημασίας που αφορούν όλους τους κλάδους της οικονομίας.

ιζ) Η συμμετοχή σε εθνικά και διευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγής και μετάδοσης γνώσεων, ερευνητικού, αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου αλλά και ευρύτερα της παραγωγικής οικονομίας καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η επιδίωξη της επίτευξης των σκοπών της εταιρίας γίνεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως με δημοσιεύσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, κατάρτιση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, εορταστικές εκδηλώσεις, συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς, παραστάσεις σε δημόσιες Αρχές κ.ά., αλλά και με την συμμετοχή της ως εταίρου σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και σκοπούς, η συμμετοχή της σε νομικά πρόσωπα κάθε φύσης που εξυπηρετούν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η συγκρότηση τεχνικών επιτροπών, γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 6

Σφραγίδα - Έμβλημα

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα και έμβλημα, το περιεχόμενο και η αποτύπωση των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7

Κεφάλαιο

α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων που ανέρχονται στο βασικό κεφάλαιο των 1.000 ευρώ διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια αξίας 10 € έκαστο. Στο σχηματισμό του κεφαλαίου συμμετέχουν με 94% το σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» με 94 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 940 € και κατά 6% οι υπόλοιποι Εταίροι - Μέλη της Εταιρείας με 1 εταιρικό μερίδιο καθένας συνολικής αξίας 60 €.

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από την ισόποση εισφορά όλων των εταίρων.

β) Τα ποσοστά μπορούν να τροποποιηθούν με την είσοδο νέων Εταίρων - Μελών και με την εισφορά των νέων εταιρικών μεριδίων.

γ) Η εταιρική μερίδα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβάσιμα σε νέους Εταίρους - Μέλη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

 δ) Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Στις αυξήσεις του κεφαλαίου της Εταιρείας τα ποσοστά συμμετοχής των Εταίρων - Μελών για το σχηματισμό του είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, αλλά το ποσοστό συμμετοχής του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του 80% και κανένας Εταίρος – Μέλος δεν μπορεί να συμμετάσχει, αρχικώς αλλά και σε τυχόν αυξήσεις, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 5% επί του όλου.

 

Άρθρο 8

Άλλοι πόροι της Εταιρίας

Άλλοι πόροι της εταιρίας θα είναι

Α. Οι τακτικές (ετήσιες) ή έκτακτες συνδρομές των εταίρων και των συνδεδεμένων μελών, όπως θα αποφασίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Οι εταίροι συμμετέχουν οικονομικά στην ΑΜΚΕ, μέσω των συνδρομών τους, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η Εταιρία εισπράττει το σύνολο των συνδρομών του εταίρου-σωματείο με την εξαίρεση των πόρων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του σωματείου. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει την Εταιρία να αποδίδει, με απόφαση του Δ.Σ. στον εταίρο-σωματείο κάθε πόρο απαραίτητο για την επιδίωξη των σκοπών του.

Β. Τα έσοδα από τη διάθεση εντύπων ή αναμνηστικών ειδικών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και από την οργάνωση ξεναγήσεων και επισκέψεων στους χώρους όπου θα δραστηριοποιείται η Εταιρία ή κέντρα στα οποία με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει η Εταιρία.

Γ. Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το κράτος, διεθνείς οργανισμούς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συνδρομές από υποστηρικτές της εταιρίας.

Δ. Ενισχύσεις και έσοδα από τη διεξαγωγή προγραμμάτων, μελετών ή εκδηλώσεων.

Ε. Κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νομίμως από την λειτουργία και τη δράση της Εταιρίας.

 

Άρθρο 9

Είσοδος Εταίρου
Για την είσοδο νέου εταίρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 15, απαιτείται:

Α) πρόταση δύο ( 2 ) εταίρων της Εταιρίας την οποία θα αποδέχεται εγγράφως με το ίδιο ή με άλλο έγγραφο ο προτεινόμενος εταίρος ή γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου την οποία θα συνυπογράφουν και θα υποστηρίζουν δύο ( 2 ) Εταίροι της Εταιρίας, απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Στο έγγραφο αντίστοιχα της αποδοχής ή της αίτησης του υποψήφιου Εταίρου θα πρέπει να επισυνάπτεται δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι αποδέχεται αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας ανεπιφύλακτα. Εφόσον απαιτείται, θα συνυποβάλλονται και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής.

Β) Ρητή απόφαση του Δ.Σ., το οποίο, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις ταχθείσες προϋποθέσεις και ότι η πρόταση ή αίτηση αυτού είναι καθ’ όλα νόμιμη και σύμφωνη με το παρόν καταστατικό, εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου ως Τακτικό Μέλος, κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Με την θετική αυτή απόφαση του Δ.Σ., ολοκληρώνεται η εγγραφή του ως Εταίρου. Ακολουθεί η καταχώρισή του στο βιβλίο των Εταίρων. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του ως Εταίρος θα πρέπει να καταβάλει την εταιρική εισφορά, η οποία ορίζεται το παρόν.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εγκρίνει την πρόταση ή αίτηση εγγραφής, υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή επί της αιτήσεως του υποψηφίου Εταίρου αποφαίνεται με απόφασή της η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία της απαρτίας.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Εταίρων

 1. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας, των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
 2. Οι εταίροι αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια μέσα και έξω από το οίκημα της Εταιρίας και γενικά με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της Εταιρίας να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς της. Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις προειδοποιήσεις του Δ.Σ., συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς της Εταιρίας.
 3. Οι εταίροι υποχρεούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
 4. Οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.
 5. Οι εταίροι υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρία για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους και ιδιαίτερα για το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
 6. Οι εταίροι υποχρεούνται να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

 

Άρθρο 11

Απώλεια ιδιότητας Εταίρου

 1. Η ιδιότητα του εταίρου καθώς και του μέλους χάνεται σε περίπτωση

α) παραιτήσεώς του

β) εκπτώσεώς του

γ) λύσεως της Εταιρίας

δ) λύσεως, πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης στην οποία περιήλθε ο Εταίρος.

 1. Λύση της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση της ιδιότητας του εταίρου.
 1. Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εταίρου, η Εταιρία συνεχίζει να υφίσταται με τους εναπομείναντες εταίρους. Ειδικά δε για την περίπτωση που περιφερειακή οργάνωση – εταίρος αδυνατεί να λειτουργήσει, να ορίσει μέλος και εν γένει να συμμετάσχει πλήρως στην Εταιρεία, το Δ.Σ. με απόφασή του διαπιστώνει την αδυναμία και μπορεί είτε να ζητήσει από τον εκπρόσωπο της εν λόγω οργάνωσης να συνεχίσει να μετέχει στο Δ.Σ. ως την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε να συνεχίσει να λειτουργεί δίχως το εν λόγω μέλος μέχρι την επόμενη Γ.Σ. Οι διατάξεις περί απαρτίας και λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. εφαρμόζονται απαράλλακτες για το μεταβατικό αυτό διάστημα.

 

Άρθρο 12

Παραίτηση Εταίρου

Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Εταιρία. Η παραίτηση του εταίρου γίνεται γραπτώς ενώπιον του Δ.Σ. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή της από τα όργανα της Εταιρίας. Η διαγραφή του θεωρείται ότι επέρχεται με την παρέλευση της δήλωσης παραίτησης στο Δ.Σ. Εταίρος που έχει παραιτηθεί δύναται να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Οι εταίροι που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής.

Ο Εταίρος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν οφειλόμενες έκτακτες ή περιοδικές εισφορές μέχρι και το τέλος του διαχειριστικού έτους που αποχωρεί. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ενέχεται απέναντι στην Εταιρία και δεν δύναται να επανεγγραφεί μέχρι της εξοφλήσεώς τους.

Η παραίτηση εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεως σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρίας. Επίσης, με την παραίτηση του Εταίρου, χάνει την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον εταίρο. Δεν συνεπάγεται όμως παύση ή ανάκληση εκ των καθηκόντων του των προσώπων που διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑΟ κατόπιν υπόδειξής του.

 

Άρθρο 13

Έκπτωση Εταίρου και Πειθαρχικά Παραπτώματα

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την έκπτωση μέλους της Εταιρίας εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ως σπουδαίος λόγος, μεταξύ άλλων, λογίζεται η παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού.

Η απόφαση λαμβάνεται με την παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε μυστική ψηφοφορία εφόσον έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. αιτιολογημένη καταγγελία τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μελών, αντίγραφο της οποίας γνωστοποιείται στο καταγγελόμενο μέλος από το Δ.Σ. Η γνωστοποίηση πρέπει να λαμβάνει χώρα πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται να εκφράσει τις αντιρρήσεις του πριν τη λήψη της απόφασης. Το Δ.Σ. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για την επιβολή της ποινής της διαγραφής ενώ μπορεί να επιβάλει, αντί για διαγραφή, κάποια πειθαρχική ποινή. Το καθ’ ου η διαγραφή μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εάν το υπό έκπτωση μέλος είναι ταυτόχρονα και μέλος του ΔΣ δεν συμμετέχει κατά την συγκεκριμένη συζήτηση και ψηφοφορία και αντικαθίσταται (για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης μόνο) από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Η έκπτωση εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεως σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρίας Επίσης, με την έκπτωση του Εταίρου, χάνει την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον εταίρο. Δεν συνεπάγεται όμως παύση ή ανάκληση εκ των καθηκόντων του των προσώπων που διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑΟ κατόπιν υπόδειξής του.

 

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις Διαγραφόμενων και Παραιτούμενων Μελών

Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου, δεν γεννάται, σε κανένα χρονικό σημείο και για οποιονδήποτε λόγο, καμία απαίτηση έναντι της Εταιρίας, για επιστροφή εισφοράς που τυχόν κατέβαλε ο εταίρος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Εταιρία.

Οι εταίροι, ακόμα και μετά την απώλεια της ιδιότητας τους αυτής, εξακολουθούν να ευθύνονται, για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρία.

Σε περίπτωση που ο εταίρος που αποχωρεί είχε αναλάβει την διεκπεραίωση κάποιας εργασίας, υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια για τις σχετικές μέχρι τότε πράξεις του και να παρέχει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Παραμένει δε στη διάθεση της Εταιρίας για τυχόν διευκρινήσεις.

Τα διαγραφέντα ή παραιτηθέντα μέλη εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν υποχρεώσεις της Εταιρίας μέχρι την στιγμή που απώλεσαν την ιδιότητα του Εταίρου.

Με την παραίτηση του Εταίρου δεν επιστρέφεται το ποσό της εταιρικής του μερίδας.

 

Άρθρο 15

Οργανωτική δομή του Συνδέσμου

Καταστατικά Όργανα της Εταιρίας είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στον Σύνδεσμο εκπροσωπούνται ως εταίροι – περιφερειακές οργανώσεις, οι εξής έξι οινοπαραγωγικές περιοχές:

 • Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία, Θράκη, Ηπείρος)
 • Θεσσαλίας
 • Στερεάς Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της Αιτωλοακαρνανίας, και Αττική)
 • Πελοποννήσου (Πελοπόννησος και Ιόνιοι Νήσοι)
 • Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
 • Κρήτης

Αύξηση των περιφερειών πέρα των προαναφερόμενων είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον μετά την έναρξη του καταστατικού υπάρξει αίτημα για νέα Π/Ο, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα καλύπτει περιοχή που να αφορά έκταση τουλάχιστον μιας διοικητικής ενότητας Περιφέρειας.

 

Άρθρο 16

Γενική Συνέλευση των Εταίρων - Αρμοδιότητα

 1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που τον αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εταίρους.
 3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) μετατροπή ή διάλυση της Εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, β) τροποποίηση του Καταστατικού γ) εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων καθώς και του ετήσιου ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) την ανακήρυξη συνδεδεμένων μελών του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 17

Σύγκληση και Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε δύο έτη ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κάθε φορά που αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των εταίρων που έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, τα οποία στην πρόσκλησή τους θα πρέπει να καθορίζουν και τα θέματα που θέτουν ως ημερήσια διάταξη.
 2. Οι εταίροι εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή από νόμιμα ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπό τους. Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο άλλο εταίρο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως ειδικά για το σκοπό αυτό. Η εκπροσώπηση αυτή ισχύει για κάθε είδους Γενική Συνέλευση και για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δυνατότητα εκπροσώπησης από άλλο εταίρο δεν ισχύει για τον εταίρο – Σωματείο.
 3. Η πρόσκληση των εταίρων σε Γενική Συνέλευση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τουλάχιστον 20 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
 4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και όταν περατωθούν όλες οι διαδικασίες κηρύσσει τη λήξη των εργασιών.
 5. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 6. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μελών από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, οπότε στην σχετική πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων, και το μέσο τηλεδιάσκεψης και κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου τα μέλη της ΓΣ να έχουν την τεχνική δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, οπότε στην σχετική πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς και το ηλεκτρονικό μέσο εξ αποστάσεως ψηφοφορίας και κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου τα μέλη της Γ.Σ. να έχουν την τεχνική δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή.

 

Άρθρο 18

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εταίρων του Συνδέσμου.
 2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον οι μισοί εταίροι πλέον ενός, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο εταίρος-Σωματείο.
 3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις με διπλή πλειοψηφία των παρόντων εταιρικών μερίδων και εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
 4. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) των εταίρων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο εταίρος-Σωματείο, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την παράταση της διάρκειας ή τη λύση ή τη μετατροπή της εταιρίας καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού.
 5. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (½) των εταίρων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο εταίρος-Σωματείο.
 6. Οταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την παράταση της διάρκειας ή τη λύση ή τη μετατροπή της εταιρίας καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνονται με διπλή πλειοψηφία 80 τοις εκατό (80 %) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και δύο τρίτων (2/3) των εταίρων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
 7. Συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως επιτρέπεται μόνο εφόσον τεθεί τέτοιο αίτημα στο Προεδρείο από τουλάχιστον 3 εταίρους και αφού συμφωνήσει η πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων εταίρων με ψηφοφορία, η οποία θα γίνει άμεσα με ανάταση χειρός.
 8. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερές και γίνονται είτε με ανάταση χειρός είτε με ονομαστική κλήση από το Προεδρείο. Εξαιρετικά οι ψηφοφορίες, οι οποίες αφορούν σε θέματα προσωπικής φύσεως είναι μυστικές. Για θέματα πειθαρχικού ελέγχου και ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπό κρίση μέλη, εφόσον εκπροσωπούν εταίρους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.

 

Άρθρο 19

Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση και Θητεία

 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και οκτώ (8) Συμβούλους.
 2. Τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται απευθείας από το Δ.Σ. του εταίρου - σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» ενώ τα έξι (6) μέλη ορίζονται ανά ένα από κάθε λοιπό εταίρο – Περιφερειακή Οργάνωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη προέρχονται από οινοποιίες μέλη του σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει κατά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Για την ιδιότητα εκπροσώπου οινοποιίας μέλους του Σωματείου εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών».
 1. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση εφόσον συγκληθεί Γενική Συνέλευση με ειδικό θέμα την ανάκληση του μέλους. Η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία δύο τρίτων (2/3) και αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται επίσης και από τον εταίρο ο οποίος τα υπέδειξε.
 3. Δεν υφίσταται οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός ή περιορισμός με βάση τις θητείες, με εξαίρεση την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.
 4. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται από τον εταίρο από τον οποίο προέρχεται το μέλος που απώλεσε κατά τα ανωτέρω την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
 5. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι τιμητική και για αυτό το λόγο παρέχεται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

Άρθρο 20

Διοικητικό Συμβούλιο – Εξουσία και αρμοδιότητες – Ευθύνη

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Δ.Σ. ενδεικτικά:

α) Καταρτίζει και ψηφίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Συνδέσμου.

β) Αποφασίζει την πρόσληψη και παύση του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία του Συνδέσμου.

γ) Προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του.

δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

ε) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών εκτός αν αφορούν ακίνητα εν γένει, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Συνδέσμου.

στ) Καθορίζει με απόφασή του τον προορισμό και τη χρήση των ακινήτων του Συνδέσμου.

ζ) Καθορίζει τα ποσά των ετήσιων τακτικών συνδρομών, των δικαιωμάτων και τελών εγγραφής, των εκτάκτων εισφορών, καθώς και τις κατηγορίες εισφορών.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ανά διετία τους Αντιπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑΟ υποχρεούμενο όπως επικυρώσει τον διορισμό των 9 μελών που υποδεικνύονται κάθε φορά από τον εταίρο – σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών», κατόπιν αρχαιρεσιών, και υποχρεούμενο ταυτόχρονα να επικυρώσει τον διορισμό 2 Μελών που υποδεικνύει προς τον σκοπό αυτό κάθε ένας από τους έξι λοιπούς εταίρους – Περιφερειακές Οργανώσεις, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες ενός εκάστου. Σε περίπτωση που ο υποδειχθείς αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑΟ ανακληθεί από τον Εταίρο που τον υπέδειξε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την επίσημη ανάκλησή του από την ΕΔΟΑΟ και να ζητήσει την αντικατάστασή του από το πρόσωπο που επίσης θα του υποδειχθεί από τον ίδιο Εταίρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όμως είναι αρμόδιο να προτείνει τον εκ περιτροπής Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της ΕΔΟΑΟ.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στα Δικαστήρια, στις αρχές εσωτερικού ή εξωτερικού, στις ελληνικές ή αλλοδαπές Τράπεζες, καθώς και στις σχέσεις του Συνδέσμου με κάθε τρίτο. Στις σχέσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Δ.Σ. μέλος.
 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι του Συνδέσμου κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του για κάθε πταίσμα που τον βαρύνει. Ειδικότερα ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

 

Άρθρο 21

Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Στο τέλος της διετούς θητείας του Δ.Σ. και πάντως το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτό, συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα επτά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» καθώς επίσης και από ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από κάθε έναν από τους λοιπούς έξι εταίρους – Περιφερειακές Οργανώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η οινοποιητική επιχείρηση από την οποία προέρχεται είναι τακτικό μέλος του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών», τακτοποιημένο οικονομικώς κατά την συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας και ότι το πρόσωπο αυτό έχει την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. σε περίπτωση των ανωνύμων εταιριών, εταίρων στην περίπτωση των λοιπών εταιριών, ή στελεχών των επιχειρήσεων, τα οποία κατά τη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης κατέχουν Διευθυντική θέση. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται  στην Εταιρία την ημέρα που το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα. Η πρόσκληση για την συγκρότηση σε σώμα απευθύνεται στους εταίρους από τον Πρόεδρο του εταίρου – σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» με κάθε πρόσφορο μέσο. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, και τον χρόνο διεξαγωγής της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν πρόκειται να γίνει η συνεδρίαση με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνονται αναλογικά οι μέριμνες που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών» καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες θέσεις στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι δύο Αντιπρόεδροι από υποψηφίους που προέρχονται από τα προερχόμενα από τις Περιφερειακές Οργανώσεις μέλη. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου για περισσότερο από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες κάθε φορά. Δηλαδή σε περίπτωση συμπλήρωσης τριών συνεχόμενων θητειών θα πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία θητεία διαφορετικού προσώπου, προκειμένου να μπορέσει ο συμπληρώσας τις τρεις συνεχείς θητείες Πρόεδρος να επανεκλεγεί στη θέση αυτή.  
 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως στην καταστατική έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται πάντως να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο εφόσον έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων στα μέλη και έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη τους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που αυτός το κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο. Επίσης συγκαλείται ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται τουλάχιστον επτά (7) μέλη αυτού.
 5. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί στη συνεδρίαση ένας εκ των Αντιπροέδρων ή εφόσον κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας ή σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ένα από τα παρόντα μέλη μετά από ψηφοφορία που προηγείται της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
 7. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, οπότε στην σχετική πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων, και το μέσο τηλεδιάσκεψης και κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου τα μέλη του ΔΣ να έχουν την τεχνική δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή.
 8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται υπό την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δεν φέρουν αντίρρηση μπορούν να λαμβάνουν έγκυρες αποφάσεις και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως ή ακόμα και χωρίς πρόσκληση. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν επίσης να λαμβάνονται σε διαδικτυακές συνεδριάσεις εφόσον στη συνέχεια υπογραφεί πρακτικό συνεδριάσεως από όλα τα μέλη.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλους τους παρόντες και καταχωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αρνείται να υπογράψει γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά για την παρουσία του και την άρνηση να υπογράψει. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, αναλογικά με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 ή κάθε αντίστοιχη εν ισχύει διάταξη νόμου.

 

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

Εισηγείται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ενώσεως.

Εκτελεί σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο απέναντι, σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσης φύσεως σχέσεις.

Συνάπτει έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εκπροσωπεί.

Δέχεται και ασκεί πάσης φύσεως ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα ή παραιτείται από τέτοια ένδικα βοηθήματα και μέσα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, τον οποίο και εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ενώσεως και μπορεί να βεβαιώνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Επίσης μόνος του υπογράφει χρηματικά εντάλματα ή επιταγές έως του ποσού 2.000 ευρώ. Επιπλέον, μόνος του προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών έως ύψους 2.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου για τη διενέργεια πληρωμών.

Διαχειρίζεται τους κωδικούς για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας.

Επιβλέπει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Εταιρίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στην διαχείρισή του.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη σύγκλησης του Δ.Σ με πρόσκληση εκ μέρους του Προέδρου, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να υποβάλλει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου κοινοποιώντας ταυτοχρόνως την υποβληθείσα πρόταση στα λοιπά μέλη του ΔΣ καθώς και σε πέντε τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου. Τότε ο  Αντιπρόεδρος καλεί   υποχρεωτικά, αυτοδικαίως και εγγράφως  εντός ενός μήνα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και τον πρώτο αναπληρωματικό (που παίρνει την θέση του πρώην προέδρου στο Δ.Σ.) και διενεργείται νέα φανερή ψηφοφορία για εκλογή νέου προεδρείου έως την λήξη  της θητείας. Αν ο Αντιπρόεδρος δεν πράξει τα προαναφερθέντα εντός του μηνός, τότε τον αμέσως επόμενο μήνα τις ενέργειες επαναλαμβάνει ο καταθέτων την πρόταση μομφής καλώντας τον δεύτερο αναπληρωματικό στην θέση του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. και διενεργείται φανερή ψηφοφορία και συγκρότηση του Δ.Σ. Αν περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την αρχική πρόταση μομφής και παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η σύγκλιση ή συγκρότηση Προεδρείου, τότε, δύο μόνο  εταίροι έχουν το δικαίωμα της πρόσκλησης των μελών εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση και ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον οποίο δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι οι προκαλέσαντες της διάλυση του τελευταίου Δ.Σ. : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ο μέμφων.

 1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό και τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου του Συνδέσμου και ειδικότερα για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για την έκδοση ακριβών αντιγράφων αυτών.
 3. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των οικονομικών του Συνδέσμου και ειδικότερα για την ορθή τήρηση του λογιστικού συστήματος και των προβλεπόμενων από αυτό βιβλίων, την επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και οποιασδήποτε φύσεως εσόδων, την τήρηση του ταμείου και την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού. Περαιτέρω ο Ταμίας εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού, καθώς και τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ο Ταμίας πραγματοποιεί οποιαδήποτε πράξη κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου, κατάθεση ή ανάληψη έως του ποσού 1.500 ευρώ και με ειδική εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο για ποσό 1.500 ευρώ και άνω. Επίσης, διαχειρίζεται τους κωδικούς για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καταρτίζει οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανόγραμμα του Συνδέσμου, τον οποίο υιοθετεί και τροποποιεί με αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων.

 

Άρθρο 23

Διαχειριστής
Η εταιρία δύναται να ορίζει Διαχειριστή, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων εταίρων του Δ.Σ. και με την υποχρεωτική σύμφωνη ψήφο του εταίρου – Σωματείου.

 

Άρθρο 24

Συνδεδεμένα και Επίτιμα Μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι ελληνικές και αλλοδαπές κλαδικές Οργανώσεις, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή, μεταποίηση, εμφιάλωση, εμπορία οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων. Επίσης, μπορούν να γίνουν συνδεδεμένα μέλη ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής που συνδέονται με τον πολιτισμό, την γαστρονομία, την εκπαίδευση και την έρευνα. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα παράστασης και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη και τα οποία έχουν προσφέρει ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην προσπάθεια της εκπλήρωσης των σκοπών του Συνδέσμου. Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από απόφαση δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη, όταν καλούνται, μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα παράστασης και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Εγγραφή νέου συνδεδεμένου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτησή του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα συνυπογράφεται τουλάχιστον από δύο τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο. Η αίτηση του υποψήφιου μέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωσή του ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι αποδέχεται το καταστατικό του Σ.Ε.Ο. και ότι θα συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Συνελεύσεων του Σ.Ε.Ο., καθώς και ότι θα συμπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και των αποφάσεων του Σ.Ε.Ο.

 

Άρθρο 25

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Άρθρο 26

Λύση - Εκκαθάριση

 1. Η λύση του Συνδέσμου επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το στάδιο της λύσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Α.Κ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών θα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η οποία θα συνέλθει για το σκοπό αυτό με την απλή απαρτία και πλειοψηφία.
 3. Η τύχη της περιουσίας της Εταιρίας μετά την λύση της αποφασίζεται από το Δ.Σ. και επουδενί δεν περιέρχεται στους εταίρους.
 4. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσής ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου – εταίρου, ο Σύνδεσμος συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών. Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη καθώς και για την περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου – μέλους.


Άρθρο 27

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου