ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΠ & ΠΓΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78) εισάγεται μια νέα μορφή συλλογικής δράσης του αγροτικού τομέα, οι «Ομάδες Προστασίας και Διαχείρισης Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ - Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα). Ο ΣΕΟ, σε συνεργασία με τους λοιπούς εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κλαδικούς φορείς, ζητά παγίως τη δυνατότητα αναγνώρισης τέτοιων Ομάδων, κατά τα πρότυπα άλλων κρατών της Ε.Ε., καθώς υπολείπεται η έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων.

Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος στηρίζει τοπικές και περιφερειακές ενώσεις στην προσπάθειά τους να δράσουν με καθεστώς αυτοδιαχείρισης και να παραγάγουν προστιθέμενη αξία για τα οινικά προϊόντα τους μέσω της άτυπης, έστω, λειτουργίας ομάδων προστασίας και διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ.

 

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου