ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 03:00

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής με κωδικό ΟΠΣ 5035154

"Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής" με κωδικό ΟΠΣ 5035154

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πληροφορίες - Δημοσίευση: Αύγουστος 2020.

Ο "Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου", ως αναθέτουσα αρχή της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής" με κωδικό ΟΠΣ 5035154, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)" (κωδ.πρόσκλησης 110) που υλοποιείται στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ.2014 - 2020, κοινοποιεί αναλυτικά παρουσίαση στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την πράξη. Γενικά στοιχεία της Πράξης είναι:

1. Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση των καταρτιζόμενων, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησης τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα.

2. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων. Το Έργο αναφέρεται στον Αγροτικό Τομέα, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Το Έργο αφορά την κατάρτιση 1.210 ωφελουμένων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (μονίμων, μερικά και εποχιακά απασχολούμενων), στις 13 περιφέρειες της χώρας, σε 53 προγράμματα κατάρτισης. Στο πλαίσιο της πράξης, σχεδιάζεται η υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 86 ωρώνέκαστο στα ακόλουθα αντικείμενα: Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό ΕμπόριοΤεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων - Ποτών, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι επιδοτούμενα, με το επίδομα να ανέρχεται στα 5€ / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή των ωφελουμένων (εργαζομένων) στην Πράξη θα γίνει μέσω "Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελουμένων" που θα δημοσιευτεί.

Κατηγορία Εκπαίδευση

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου